Uchwała nr 11

Uchwała nr 11
z dnia 8 czerwca 2020 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

w sprawie wyborów do Senatu w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni w dniu 5 czerwca 2020 r.  

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 2 Załącznika nr 6 do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm. – Zasady przeprowadzania wyborów, Uczelniana Komisja Wyborcza oraz w związku z uchwałą nr 10 z dnia 8 czerwca 2020 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany kalendarium wyborów organów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kadencji 2020-2024, Uczelniana Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Na podstawie raportu z głosowania z wyborów do Senatu w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni, wygenerowanego z systemu do głosowania elektronicznego Głosuj 24, po zakończeniu głosowania w dniu 5 czerwca 2020 r., Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza, że:
    1)  w głosowaniu udział wzięło 395 osób z 1252 uprawnionych do głosowania;
    2) żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej, bezwzględnej większości głosów.
  1. W związku z ust. 1 zarządza się ponowne głosowanie, na zgłoszonych kandydatów, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 r.

 

§ 2

    1. Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza, iż w przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania, o którym mowa w 1 ust. 2, ponowne głosowanie przeprowadzone będzie na kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów, z zachowaniem zasady, że liczba kandydatów nie może przekroczyć dwukrotności liczby nieobsadzonych mandatów.
    2. Ponowne głosowania odbędą się w terminach określonych w kalendarium wyborów.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca UKW: dr n. med. Kinga Studzińska-Pasieka

Opublikowano: 8 czerwca 2020