Uchwała nr 8

Uchwała nr 8 z dnia 7 maja 2020 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany kalendarium wyborów organów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
kadencji 2020-2024

Na podstawie § 16 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Załącznika nr 6 do Statutu Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1

Uczelniana Komisja Wyborcza wprowadza następujące zmiany w kalendarium wyborów organów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kadencji 2020-2024, ustalonym uchwałami nr 1 z dnia 9 stycznia 2020 r. oraz nr 4 z dnia 18 lutego 2020 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej:

  1. odwołuje się termin wyborów przedstawicieli do Senatu ustalony na dzień 14 maja 2020 r.;
  2. ustali się w drodze odrębnej uchwały i niezwłocznie poda do wiadomości członków społeczności akademickiej nowe terminy wyborów, które zostaną przeprowadzone w ustalonych dniach, odrębnie dla każdej grupy pracowniczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca UKW: dr n. med. Kinga Studzińska-Pasieka

UKW uchwała nr 8

Opublikowano: 8 maja 2020